Velkomne til Sletto-liv i Asker

Løpeseddel. Slettos fem år i Vollen. Arr. 16.9.2018.

Vollen historielag inviterer til markering av Olav og Karin Sletto sine fem år i Vollen (1912-1917). Etterkomarane etter Olav og Karin Sletto, og medlemmer i Olav Sletto-selskapet er spesielt invitert til denne hendinga, men også alle andre interesserte er hjarteleg velkomne, seier Eva Almhjell, leiar i Olav Sletto-selskapet, som er hovudtalar sundag 16. september 2018 kl. 13-16, i Vesleheimen, Slemmestadveien 401, Vollen. Det blir sett opp telt, servert lettare mat og vi får høyre tidstypisk sang. Etterpå er det ei vandring i nærmiljøet, m.a. til «Skjæret», der Karin og Olav budde medan deira fyrste heim, Vesleheimen,  vart reist.

 

Les meir

Samlaget 150 år – Olav Sletto er med

IMG_4248

I år feirar Det Norske Samlaget 150 år. Det blir dugleg markert over heile landet, fyrst og fremst med praktverket «Nynorsk litteraturhistorie» som professor Jan Inge Sørbø har skrive, men også med utstillingar som museer og andre lagar. Soleis har Hol Bygdemuseum laga ei fin liten utstilling, kalla «150 år med litteratur om Hallingdal frå Det Norske Samlaget». Det er Gro Randen som har gjort utstillinga. Der er også Olav Sletto med. Samlaget ga i åra 1977-1980 ut dei fire Per-bøkene hans i Orion-serien, og i 1966 kom Johs. A. Dale og Lars Reintons «Ei bok om Olav Sletto».  Alle er å finne i utstillinga, saman med mykje anna interessant stoff.

Les meir

Olav Sletto i Leveld Kunstnartun-skogen

Eva ser på OS tekster

Denne sommaren har den faste utstillinga i Leveld Kunstnartun-skogen, Birgit Hagen sine strålande vevde tepper, fått følgje av tekster frå ulike, mest lokale diktarar.  Utstillinga er kalla «Dikt i skogen». Tekstene handlar om tilhøvet mellom menneske og natur. Blant dei utvalde diktarane finn vi to tekstplakater av Olav Sletto. Leveld Kunstnartun og Olav Sletto-selskapet følgjer opp avtala om samarbeid. Dette er eit godt døme på det. Utstillinga er vel verdt eit besøk – tekstene gir stoff til ettertanke.
Framheva bilde: Eva Almhjell les Sletto-tekster i Leveld Kunstnartun-skogen. Foto: Grethe Larsgard  Rudningen.

Olav Sletto i godt selskap i Leveld Kunstnartun-skogen 2018. Foto: E. Almhjell

Olav Sletto-tekster i Leveld Kunstnartun-skogen 2018. Foto: E. Almhjell

Les meir

Olav Sletto og kjærleik i hundre

Unge Karin og Olav Sletto. Fotomontasje av Bjørn Furuseth/Hol Bygdearkiv

Tre brevartiklar skrivne av Eva Almhjell, leiar i Olav Sletto-selskapet, er publisert på http://www.olavslettoselskapet.no /taleferdartiklar-3/ Det er breva mellom Olav Sletto og kona Karin i åra 1911-1918, som er underlaget for artiklane. Dei kan lesast som spennande fortellingar frå ulike taleferder som Sletto gjorde i åra 1910-1917.  Om ein ynskjer kan ein lesa artiklane kronologisk og slik skaffe seg eit samla og unikt innblikk i liv og samliv – fram til september 1911.  Det er eit kjærleiksdrama i hundre.  Ein brevartikkel om Sletto-familien sine fem år  i Vollen i Asker (1912-1918), blir fyrst publisert i Årbok for Vollen histporielag 2018 til mot slutten av året. Så kjem den i elektronisk form her etterpå.

Framsidebilde: Unge Olav og Karin Sletto. Karin-bilde utlånt av Are von der Lippe. Fotomontasje Bjørn Furuseth/Hol Bygdearkiv.

Les meir

Sletto-arkivet ferdig transkribert

Holsbygda mot vest. Foto: Olav S. Reinton, ca. 1915/Hol Bygdearkiv

Det er med eit tilfreds sukk vi no set strek for transkriberingar frå Sletto-arkivet. Arbeidet starta før jul 2016 og omfattar fleire hundre brev og tusenvis av skanna originalsider. Originalane er skrivne av og sett saman til avskrifter som syner brevvekslinga, der begge avsendarar er å finne, som den mellom Olav og kona hans, Karin Sletto. Ellers er det brev Sletto har motteke frå kjende menn, som t.d. Arne Garborg, Alf Larsen, Kristoffer Uppdal mfl. vi har arbeidd med.  Målet er å få publisert dette omfattande materialet på Olav Sletto-selskapet si heimeside – www.olavslettoselskapet.no, slik at det blir enkelt tilgjengeleg for dei som vil nytte det til forskning og undervisning – og for den litterært interesserte ålmenta ellers.   Til det treng vi pengar. Vi ventar svar på søknaden vår frå Hol kommune.  Det er kommuna som eig Sletto-arkivet. Olav Sletto-selskapet forvaltar det. Leiaren i Olav Sletto-selskapet rettar ein stor takk til dei som har bidratt i arbeidet med Sletto-arkivet desse åra, Margarethe L’orange og Eva-Cecilie Skaarberg.

Framsidebilde: Olav S. Reinton, ca. 1915/Hol bygdearkiv.

Les meir

Sletto-helsing til Lars Eskeland – 70 år

Lars Eskeland. Foto: Wikipedia

Frå Olav Sataslåtten har vi fått ei unik helsing frå Olav Sletto til Lars Eskeland sin 70-årsdag i 1937.  Alle hallingar som hadde site under hans lærestol ved Voss folkehøgskule hadde laga kvar si helsing. Alle helsingane vart skinninnbunde og overrekt jubilanten.  Her går det tydeleg fram at Slettos fyrste store læremeister har betydd svært mykje for han og hans utvikling som forfattar – og talar, ikkje minst det.  Lars Eskeland er kjent for å ha drilla studentane sine i talekunst. Olav Sletto gjorde seg god nytte av lærdomen. Han vart sjølv kjent som ein stortalar, ja, ein talekunstnar – som sitt store ideal.

Sletto-helsing til Lars Esekland 70 år 1937

Les meir

Olav Sletto – kjærleikshungrid talekunstnar

Den unge Karin Bryde

Forfattaren Olav Sletto er godt arkivert i gløymsla for folk flest. Diverre, vil eg si, som har gleda av å transkribere m.a. breva mellom Olav og hans store kjærleik, Karin Bryde.  Det er brev med litterær kvalitet som gir eit unikt inntak til å forstå meir av denne originale stilkunstnaren i nynorsk litteraturhistorie.  Brevartikkelen som vi publiserer her, er den fyrste av ein serie brevartiklar frå brevvekslinga mellom Olav og Karin, g. Sletto.

Eg er takksam for å høyre frå deg som les. Mi e-adresse er:  eva.almhjell@gmail.com

Olav Sletto (1886-1963) vart født på garden Sletto i Hol i Hallingdal – som sokalla «uægte barn». Mor, tenest-jenta Anne (18), måtte ut att i tenest radt etter nedkomsten. Guten vaks opp hjå besteforeldra – i enkle kår – som så mange andre i små fjellbygder på slutten av 1800-talet. Olav var trass alt heldig, men han kjende, skriv han i mange brev, på ei stor einsemd og eit djupt morssakn.

Det transkriberte materialet frå Sletto-arkivet i Hol kommune er ei gullgrube for forskning, enten det er i Slettos eige liv og dikting, eller samanlikna med andre, t.d. Tor Jonsson, Olav Duun og andre.

Agder – OS taleferd april-mai 1911 – 23.5.18

Forsidebilde: Karin Bryde, 16 år. Bildebearbeiding: Hol bygdearkiv.

Les meir

Sletto i Asker – minnedag 16. september 2018

Styret i Vollen historielag, f.h. Morten Gisle Johnsen, leiar Harald Bøckmann og Tor Finstad. T.v. Trine Bendixen, noverande eigar av Vesleheimen. Foto: E. Almhjell

Styret i Vollen historielag ynskjer å gjera stas på forfattaren Olav Sletto og hans familie.  Det er dagens Vesleheimen-eigar, Trine Bendixen, som opnar Olav og Karins fyrste heim for publikum, og som saman med styret planlegg dagen. Den er sett til sundag 16. september 2018 kl. 13-17.  Fyrste planmøte var tysdag 8. mai. Det blir fest, lovar dei!

I åra 1912-1917/18 var Vollen heimstaden til Karin og Olav Sletto, og dei tre barna som kom til der, Eva, Randi og Bjørn. Karins familie, reiarbror Gottfred Maurits frå Sandefjord,  eigde mykje jord i Vollen med eit feriehus  dei kalla Skjæret.  Av denne eigedomen vart det skilt ut ei ca. 5 mål stor tomt til Karin og Olav. Dei venta sitt fyrste barn etter kveitebrødsdagar i København, men levde kvar for seg, type særbu 1912. Olav hadde korkje sosial eller økonomisk kapital til husbygging, men Karin si mor og nok ein reiarbror, Johan, sørga for finansiering, så dei fekk sett seg opp sin fyrste sams bustad.  Vesleheimen, som dei kalla han, skulle «lyse utetter og verme innetter». Han skulle gi næring for djup kjærleik og evig truskap innetter, og vera open utetter for sjeler som var i åndeleg trengsel. Saman skulle dei to søkje «det fuldkomne». Dei hadde store draumar, Olav og Karin Sletto. Om dette og mykje anna er Eva Almhjell, leiar i Olav Sletto-selskapet, invitert til å fortelja. Heile programmet kjem til hausten.

Arrangementet er open for alle, bygdefolk frå Volden og stroka deromkring, for folk frå fjellbygdene i Hallingdal, Slettos fødedal, og sjølvsagt Slettos etterkomarar.

Forsidebilde: Styret i Vollen historielag, f.h. Morten Gisle Johnsen, leiar Harald Bøckman og Tor Finstad. T.v. Trine Bendixen, noverande eigar av Vesleheimen. Foto: E. Almhjell.

Vesleheimen måla i 1919 av 10-åringen Rolf Halvorsen, sonen i ein familie som ferierte saman med familien sin i Vesleheimen etter at fam. Pedersen tok over då Slettos flytta til Fiskum. Legg merke til bogane framma verandaen og vindaugo på endeveggen. Olav var sers nøgd med Karin sine husteikningar. Foto: E. Almhjell

Les meir

Kom mai, du skjønne, milde…

Blå og sjokkrosa blåveis og ein einsleg kvitveis. Foto: E. Almhjell.

Styret i Olav Sletto-selskapet ynskjer medlemmer og andre ein fargerik og varm mai!

Blåveis trumfar fjorårslauv på Veierland. Foto: E. Almhjell

Kom mai, du skjønne, milde ... Foto: E. Almhjell

Sjokkrosa blåveis på Veierland. Foto: E. Almhjell

Våren trumfar fjorårslauv. Foto: E. Almhjell

Les meir

Årsmøtet 6. april 2018 – mykje nytt

Styret i Olav Sletto-selskapet 2018. F.v. framme: Grethe Larsgard Rudningen, Eva Almhjell, Eva-Charlotte Mørk. Bak f.v. Inger Grostølen, Ola Ruud (kasserar - ikkje med i styret) og Margarethe L'orange. Foto: Brit Kaupang.

Dei 18 årsmøtedeltakarane fekk med seg mykje nytt frå Olav Sletto-selskapet sine aktivitetar 2017 og fram til april 2018. Etter handsaminga av årsmøtesakene, fekk vi høyre eit NRK-intervju med Olav Sletto frå tidleg 1950-tal. Det var forvitneleg høyre stemma hans, og vi merka oss at han tala normalisert nynorsk. Han fortalde om folkemusikkens betydning i diktinga si. 2017 har vore eit år med transkriberingar frå Sletto-arkivet si rike samling av brev.  Eva Cecilie Skaarberg fortalde frå sitt arbeid med breva frå Alf Larsen, Olav Slettos åndsfrende framfor nokon, og Margarethe L’orange ga att frå brev mange andre hadde skrive til Olav Sletto, som t.d. Arne Garborg. Det var mykje morosamt og interessant stoff, fortalt på levande vis.  Eva Almhjell las utdrag frå breva mellom Karin og Olav Sletto den tida dei budde i Asker (1912-1917). Mykje å undre seg over, mykje å lære – om to einsame sjeler som fann den store kjærleiken saman.  Almhjell skriv «brevartiklar» til ulike historielag, der Sletto var på taleferd for 100 år sidan. Forvitnelege reiseskildringar. Ei rik kjelde til kunnskap om den store forfattarens sitt liv og dikting.

Protokollen frå årsmøtet er publisert under Styret/årsmøter/2018 og under
Protokoll årsmøte 2018 – Olav Sletto-selskapet – sign.

Bildet viser det nye styret i Olav Sletto-selskapet: f.v. framme Grethe Larsgard Rudningen, Eva Almhjell, Eva-Charlotte Mørk. Bak f.v. Inger Grostølen og Margarethe L’orange. I midten Ola Ruud, som er kasserar men ikkje formelt med i styret.

Les meir