Olav Sletto-selskapet vart skipa i diktaren si heimbygd, Hol, den 3.mars 2001. Vedtektene seier at selskapet er eit landsfemnande selskap av einskildpersonar, organisasjonar, skular, verksemder, institusjonar, kommunar og fylkeskommunar.

FØREMÅLET med selskapet er å styrka interessa for Olav Slettos liv og dikting.

Dette skal gjerast m.a. ved:

  • å sjå til at Olav Sletto sine bøker vert gjort tilgjengeleg for ålmenta
  • å leggja til rette for auka bruk av Olav Sletto sin litteratur i skuleverket
  • å medverka til at lydopptak med Olav Sletto vert teke vare på og nytta
  • å arbeida for at det blir gjeve ut publikasjonar om kunstnarens liv og dikting
  • å arrangera foredrag, seminar, kurs og ekskursjonar m.v.
  • å ta vare på og utvikla Sletto-samlinga i Holet bibliotek
  • å leggja til rette for systematisering og forsking med grunnlag i Olav Sletto sine etterlatne manuskript, brev m.v.

Medlemspengane er kr. 200 pr. år.

Bankkonto 2333.22.62998
Org.nr. 983 109 551

Adressa er: Olav Sletto-selskapet v/Eva Almhjell, Granveien 1, 3115 Tønsberg.

Kortinformasjon om Olav Sletto-selskapet:
Folder OS selskapet 2017